MS 2014 - Sochi 1 Kolo - Anand–Carlsen ½–½

Anand, V.2792–Carlsen, M.2863½–½
D85 WCh 2014 (1) 8.11.2014 Ramirez Alvarez,Alejandro